חלק מהמחשבונים בתחזוקה וישובו בקרוב
מחשבונים


הבהרה: השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד. המערכת לא תישא באחריות עקיפה או ישירה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. לבעלי האתר אין כל אחריות לתוכן האתר בכללותו, לעידכוני החקיקה למיניהם או לפורום או למחשבונים או לטפסים או לכל מידע כל-שהוא באתר ולכל נזק אשר ייגרם בשל שימוש כל שהוא באתר. אין המידע באתר מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי על-ידי משפטן מוסמך. השימוש בחומר שבאתר הינו מוגבל לצרכי המנוי בלבד ואין להעבירו לאחר ללא אישור בכתב מנבו בע"מ. מערכת המאגר המשפטי הישראלי עושה כמיטב יכולתה על מנת שהחומר באתר יהיה מדויק ככל האפשר, ברם, על המשתמש להביא בחשבון כי אפשרות העריכה וההגהה של החומר מוגבלים ביותר הן בשל כמות החומר והן בשל מהירות העדכונים. המערכת שומרת על זכותה לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתה המוחלט בחומר באתר. ידוע לי כי אתר נבו מבצע משלוחים יום-יומיים מקצועיים לרבות משלוחים בעלי אופי מסחרי/פרסומי לנרשמים באתר בתשלום או שלא בתשלום. אני מאשר בזאת כי הצטרפותי לאתר נבו משמעותה קבלת כל הפרסומים המקצועים ו/או המסחריים ו/או אחרים לדואר האלקטרוני שלי. אבקש כי כל הפרסומים הנשלחים מהאתר לרבות הפרסומים המסחריים, ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שציינתי.    A1    A2    A3